Prof. zw. dr hab. med. Włodzimierz Eligiusz Baranowski

 

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie – dyplom lekarza z wyróżnieniem. Długoletni Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie, od 2015 roku kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i konsultant Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie. Autor ponad 300 prac i doniesień zjazdowych. Prowadził badania naukowe we współpracy z Katedrą Chemii Fizjologicznej i Biologii Molekularnej AM w Lublinie, Katedrą Higieny AM w Lublinie, Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, Instytutem Onkologii w Warszawie, Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, Instytutem Biochemii Philipps Universitat w Marburgu (Niemcy) oraz Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire du CNRS w Strasbourgu (Francja). Stypendysta Rządu Republiki Francuskiej, Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Francuskiej, stypendysta Association pour Recherche sur le Cancer (ARC), stypendysta Federation of European Biochemical Societies (FEBS). Trzykrotnie nagrodzony przez Ministra Zdrowia za działalność naukową. Wieloletni przewodniczący Sekcji Nauk Podstawowych oraz Sekcji Uroginekologii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Ekspert w zakresie endokrynologii ginekologicznej (w tym endokrynologii przekwitania) oraz uroginekologii – szczególnie w leczeniu różnych form nietrzymania moczu i chirurgii zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet.

Więcej szczegółów

Stan cywilny: żonaty (Hanna lek.), córka (Magdalena ’82), syn (Maciej ’88)

Kariera naukowa

Stopień dr n. med. uzyskał w1987 roku, a w 1994 roku uzyskał stopień dr hab. n. med. na podstawie dorobku naukowego i pracy pod tytułem ”Badania cytoplazmatycznych transportujących kwasów rybonukleinowych (tRNA) w tkankach nowotworów złośliwych jajnika u kobiet” Akademia Medyczna w Lublinie. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31.07.2000 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Od 2005 roku profesor zwyczajny nauk medycznych

Kariera zawodowa

Dyplom lek. med. uzyskał w 1980 (Diploma summa cum laude średnia ocen – 4,74) na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Od 1987 roku adiunkt w II Klinice Ginekologii Operacyjnej, od 01.09.1999 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego w II Katedrze i Klinice Ginekologii AM w Lublinie, od 01.10 1999 do 31.03.2000 roku kierownik I Katedry I Kliniki Ginekologii I Położnictwa we Wrocławiu, od 01.10.2002 roku do 30.06.2015 roku Kierownik Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie, od 01.07.2015 roku kierownik Oddziału Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej i konsultant Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie.

Działalność naukowa

Autor ponad 300 prac i kilkuset doniesień zjazdowych (większość w języku angielskim). Łączny współczynnik wpływu (IF) dla publikacji pełnych ponad 90, w tym prestiżowa publikacja części wyników pracy habilitacyjnej w Cancer Research i Nucleic Acid Research. Promotor 8 ukończonych dokoratów (3 w toku) oraz opiekun 3 habilitacji.

Główne tematy badawcze

1. Onkologia ginekologiczna w aspekcie zmian molekularnych – modyfikacje DNA i transferowych RNA w nowotworach narządu płciowego u kobiet jako markery onkologiczne.
2. Endokrynologia ginekologiczna – receptory dla hormonów sterydowych – implikacje kliniczne
3. Wpływ czynników środowiskowych (zanieczyszczenia) na medycynę rozrodu
4. Materiały syntetyczne w uroginekologii
5. Nowoczesne techniki operacyjne w uroginekologii

Badania naukowe prowadzone są we współpracy z Katedrą Chemii Fizjologicznej I Biologii Molekularnej (prof. M. Stryjecka – Zimmer), Katedrą Higieny (prof. M. Sieklucka-Dziuba), Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (prof. J. Barciszewski), Instytutem Onkologii w Warszawie (prof. J. Siedlecki), Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (doc. A. Przykorska), Instytutem Biochemii Philipps Universitat w Marburgu (prof. Karl Reuter) oraz Institut de Biologie Moleculaire et Cellulaire du CNRS w Strasbourgu (prof. G. Keith, prof. C. Florentz)

Kierownik i główny wykonawca grantów naukowych

1. KBN (dwukrotnie)
2. Polonium (grant rządu Republiki Francuskiej i KBN w latach 1996-1998)
3. Federacji Europejskich Towarzystw Biochemicznych (FEBS)
4. Rządu Republiki Francuskiej
5. Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki Francuskiej
6. Association pour Recherche sur le Cancer (ARC)

Pobyty stypendialne za granicą

Od 1990 roku wielokrotne pobyty stypendialne (w sumie 26 miesięcy) we Francji jako stypendysta Rządu Republiki Francuskiej, Ministerstwa Nauki i Technologii Rep. Francuskiej, Association pour Recherche sur le Cancer (ARC), Federation of European Biochemical Societies (FEBS).

Najważniejsze wyróżnienia

Trzykrotnie nagroda Ministra Zdrowia za działalność naukową. W 1995 – recenzent rozprawy doktorskiej i członek komisji przewodu doktorskiego Jaquesa Heitzlera na Uniwersytecie im. L. Pasteura w Strasbourgu we Francji. Od marca 2002 roku Przewodniczący Sekcji Nauk Podstawowych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Dwie kadencje (do 2015 roku) przewodniczący Sekcji Uroginekologii PTG

Działalność zawodowa

Główne dziedziny działalności zawodowej obejmują
Ginekologię operacyjną w tym:
onkologię ginekologiczną – wykonuje pełny zakres operacji radykalnych przy nowotworach narządu płciowego
zaawansowane techniki w endoskopii ginekologicznej – wykonuje pełny zakres operacji endoskopowych (histeroskopia, laparoskopia) łącznie z laparoskopowymi operacjami w nietrzymaniu moczu i operacjami onkologicznymi drogą laparoskopową. Wielokrotnie był wykładowcą i operatorem pokazowych zabiegów w czasie kursów endoskopii ginekologicznej (Lublin, Wrocław, Bydgoszcz, Poznań)
uroginekologię – pełny zakres operacji w uroginekologii, a szczególnie w nietrzymaniu moczu (TVT, IVS) i korekty statyki narządu płciowego u kobiet. Wielokrotnie wykładowca i operator pokazowych zabiegów w czasie kursów ogólnopolskich (Bydgoszcz, Lublin, Wrocław, Poznań Kielce, Tychy, Cottbus, Moskwa, Białystok, Szczecin, Rzeszów, Radom, Warszawa – inne szpitale poza WIM)
endokrynologię ginekologiczną – zaburzenia płodności (współpraca z warszawskimi I lubelskimi ośrodkami leczenia niepłodności), prekursor w Polsce  technik w zakresie onkofertility, endokrynologia okresu przekwitania

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i[‘GoogleAnalyticsObject’]=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,’script’,’https://www.google-analytics.com/analytics.js’,’ga’);

  ga(‘create’, ‘UA-99738737-1’, ‘auto’);
  ga(‘send’, ‘pageview’);

</script>